نمایندگی شهرالکترونیک

 • نمایندگی برنزی

  • میزان درصد فروش 25% سود
   میزان درصد اشتراک 25% سود
   راه اندازی اپلیکیشین ندارد
   راه اندازی اپل ندارد
   راه اندازی سایت ندارد
   پروژه تین دارد
  25,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نمایندگی طلایی

  • 35% میزان درصد فروش
   35% میزان درصد اشتراک
   راه اندازی اپلیکیشین ندارد
   راه اندازی اپل ندارد
   25% راه اندازی سایت
   پروژه تین دارد
  35,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نمایندگی الماسی

  • 45% میزان درصد فروش
   45% میزان درصد اشتراک
   25% راه اندازی اپلیکیشین
   25% راه اندازی اپل
   25% راه اندازی سایت
   پروژه تین دارد
  50,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نمایندگی اختصاصی

  • 50% میزان درصد فروش
   50% میزان درصد اشتراک
   50% راه اندازی اپلیکیشین
   50% راه اندازی اپل
   50% راه اندازی سایت
   پروژه تین دارد
  100,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • نمایندگی بسته ای اقتصادی

  • 80% میزان درصد فروش
   100% میزان درصد اشتراک
  7,500,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
 • همکار

  • 25% میزان درصد فروش
  رایگان!
  سفارش دهید
 • بازاریابی

  • 20% میزان درصد اشتراک
  رایگان!
  سفارش دهید